יום ראשון, 14 במאי 2017

דברי התעוררות וחיזוק לקראת חג השבועות

 

"דברים היוצאים מן הלב - נכנסים אל הלב"[1]

יש משנה (במסכת סנהדרין מו.) - משנה שאינה מדברת על עניינים שמחים. שם בפרק "נגמר הדין", אנו לומדים רשימה ארוכה של נהרגים, נִסקלים, נחנקים ונשרפים ... יהודים, שלדאבוננו סטו מדרך התורה והמצוות. ואולי יש ביניהם כאלה, שאף התחייבו ב-4 מיתות בית דין. ואז בית דין של 23 צדיקים וטהורים, שרצו לקיים רצון ה' ולגזור על אותו יהודי גזר דין מוות. ועתה הם מוציאים אותו להורג על-פי דין התורה.

אֹמנם, עמוק בתוך העונש ישנו תיקון לנשמתו. יהושע אומר לעכן: "למה עכרתנו? יעכרך ה' היום הזה" (יהושע פרק ז'). ודורשים חז"ל במשנה (שם מג:):"היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא". היינו, ביום הזה בלבד אתה עכור, אֹמנם אחרי שתטהר על-ידי מיתת בית דין - תהיה צדיק.

וכשאנו מקיימים בו את רצון הבורא יתברך, "אמר רבי מאיר: בשעה שאדם מצטער [שפורענות באה עליו בעוונו (רש"י שם)] שכינה מה לשון אומרת? [באיזו לשון היא קובלת ומתנודדת עליו? (רש"י שם)]" (שם) אז אותו בורא עולם שציוה לקיים 4 מיתות בית דין, כאשר אנו שולחים אחד מבניו למיתה, "אמר רבי מאיר: ... שכינה מה לשון אומרת? קלני מרֹאשי, קלני מזרועי!" (שם) רש"י מסביר: "כמו שהאדם שיגע ועייף אומר: ראשי כבד עלי, וזרועי כבד עלי" (כלומר, כואב). ממשיכה המשנה (שם) ואומרת: "אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים".

מה זה אומר, כאשר הקב"ה אומר, שכואבת לו היד, כואב לו הראש? ההסבר של הרעיון הוא הסבר נפלא מאוד (עיין "נפש החיים" ש"ב, פי"א)!

הגמרא (ברכות ו.) שואלת: "מניין שהקב"ה מניח תפילין? שנאמר (ישעיהו פרק ס"ב): 'נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו' ... 'ובזרוע עוזו' - אלו תפילין". ומה כתוב בתפילין של ריבונו של עולם? "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א' פרק י"ז)! עכשיו כשאנו רוצים למחוק אות אחת מתפילין של ריבונו של עולם, הגם שזה לטובתו ואז ריבונו של עולם מצטער נורא. הנוכל לתאר לעצמנו, רבותיי, את צערו של הקב"ה, כאשר עשרות, מאות, אלפים של אותיות הכתובים בתפילין שלו - האותיות של "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א' פרק י"ז) - אינם מתנהגים כראוי?

הנוכל לדמיין את הדמעות שהקב"ה בוכה? מניין שהקב"ה בוכה? - שנאמר: "במסתרים תבכה נפשי" (ירמיהו פרק י"ג) (עפ"י חגיגה ה.) וריבונו של עולם ...

מורי ורבותי! נצעק לריבונו של עולם: "ריבונו של עולם! אנו שומעים את הבכי שלך, אנו מרגישים את הצער של "קלני מרֹאשי, קלני מזרועי"!.

אֹמנם, הקב"ה הוריד נשמה קדושות לעולם שמרגישות את צער השכינה כשאנו רואים כיצד "תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות" (איכה פרק ד') - נשמות יהודיות יקרות!

הבעל שם טוב אמר: "הלוואי שנאהב את הצדיק הגדול ביותר כפי שריבונו של עולם אוהב את ההיפך הגדול ביותר"! הם כולם בניו של ריבונו של עולם!

"קלני מרֹאשי, קלני מזרועי", הקב"ה בוכה יומם ולילה! בגלל צד חשכת הגלות שכלל ישראל שרויים בה, ישנן כל-כך הרבה נשמות יהודיות שלצערנו נמחקות מתפילין של הקב"ה. האם נניח לריבונו של עולם לבכות? להמשיך לומר: "קלני מרֹאשי, קלני מזרועי"? כאשר כל אחד מאיתנו יש לו כֹח לקרב לפחות יהודי אחד לדרך התורה והמצוות? ומדוע זה כך?

להוציא "יקר מזולל" (על-פי ירמיהו פרק ט"ו) - דבר נורא כתוב על זה: "כל המלמד בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזרה - הוא מבטלה" (ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רצ"ג). המהרש"א (בבא מציעא פה.) מסביר מדוע: מכיון שהלומד עם בן עם הארץ תורה - גורם שינוי הטבע ממש! וממילא מי שגורם שינוי הטבע, יש לו כֹח לבטל גזירות.

ראינו כיצד נגזרו, חלילה, גזירות רעות על ... אך בכֹח התשובה של היהודים - להוציא "יקר מזולל, כפי תהיה" (על-פי ירמיהו פרק ט"ו) - ביטלו את הגזירה. ובעזרת ה' ובחסדו יתברך כולנו ניקח חלק בעבודה הקדושה הזאת - להרגיש את כאבו של ריבונו של עולם! ועל-ידי העבודה הזאת יתבטלו כל הגזירות הרעות שיש על עם ישראל!

קרבים אנו לחג השבועות - יום הדין על התורה

וכתוב : "ויאמר ה' אל משה רד העד בעם פן יהרסון אל ה' לראות ונפל ממנו רב" (שמות פרק י"ט). בפשטות הכוונה - "ונפל ממנו רב" (שם), מי יודע כמה ממנו?

אומרת המכילתא: זה אפילו אחד! אם אפילו יהודי אחד היה נעדר בקבלת התורה, התורה הקדושה לא הייתה ניתנת!

בחג השבועות שעבר רבותיי, כמה יהודים לא היו בבית הכנסת???

אנחנו ברוך ה', ישבנו בנחת והתעלינו בקדושה - כל אחד לפי מדרגתו הרוחנית.

אך האם הזלנו דמעות על מאות אלפי בניו של ריבונו של עולם - כל אותם "ונפל ממנו רב"? (שמות שם) הרי המכילתא אומרת: שאפילו אחד מעקב את כל התורה כולה! אפילו אחד חשוב עלי כמעשה בראשית!

הבה ונעשה חשבון נפש!

אנו שרויים בשמחה, והקב"ה יעזור שהשמחה תעלה מעלה מעלה, אך האֹמנם אנו מרגישים בכאב?

יש ביננו כאלה, שעוסקים בחינוך ... נשאל את העוסקים בחינוך, שצריכים לשבת עם אב, שבנו סטה קצת - לא עלינו! - מהדרך, במחנה שלנו. הראיתם פעם את הדמעות של האב, שלא נותן שינה לעיניו יומם ולילה בראותו את בנו מתרחק מדרך הישר? ומי יודע אולי הוא כבר התרחק לגמרי ומשוטט ב... בשבת ... או בנות יהודיות ... הישבתם פעם עם אב כאוב - קשה לחזור על דבריו! - האב שצועק: "טוב מותי מחיי! איני יכול לשאת זאת! 'איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי' (בראשית פרק מ"ד)"?

"איך אראה בצערו של אבא?" וזה רק בשר ודם!

הקב"ה בוכה על כל ילד שלו שלא יושב באוהלה של תורה!

ואנו יכולים לראות בחוש איך באים יהודים שאיכפת להם, זה כואב להם, והם צועקים ליהודים ומכריזים שהקב"ה אוהב אתכם ואתם אוהבים אותו. אנו רואים את המהפכה שהיהודים הללו מחוללים בעולם - ממש מהפכה! - של מאות אלפי יהודים! הדברים שאנו רואים היום הם פלאי פלאים - שינוי הטבע!

מה מבקשים יהודים יקרים?

יעקב אבינו בא לחרן. הוא פגש שם רועי צאן. והוא שאל אותם: מה אתם עושים כאן באמצע היום?

תארו לכם איש זקן שבא לחבורה של  בוקרים ומנסה לשאול אותם מה הם עושים שם באמצע היום. אתם מתארים לכם מה הם יענו לו?

אך לפתע הרועים עונים ליעקב אבינו בכזאת חביבות ...

למה הם ענו לו כך?

יעקב אבינו בא אליהם ואמר להם רק דבר אחד: "אחיי מאין אתם?" (בראשית פרק כ"ט).

יעקב אבינו, אומרת הגמרא (חולין צא.), יום לפני כן עמד במדרגה רוחנית כזאת, שמלאכי השרת קינאו בו ורצו להורגו. ועתה בהגיעו לחרן הוא פונה אל הרועים ואומר להם: אחיי, מה מעשיכם?

הוא עורר בהם את "אחיי"!

היהודים האלה הם אחינו ממש!

ואם הרועים האלה, הגזלנים, עונים ליעקב בכזאת חביבות, בגלל שהוא אמר להם: "אחיי", וכי היה הוא אחיהם?

אבל היהודים שאנו מדברים עליהם - כן, אפילו אלה מ"מפלגות השמאל" - עמדו איתנו בהר סיני, כל אחד מהם!

יש להם אבות קדושים!

והאבות הקדושים אין להם מנוחה בגן עדן! יהודי אין לו מנוחה בעולם הבא, אם בנו לא מתנהג כראוי בעולם הזה!

והנשמות של האבות ניצבות כאן עכשיו והן מתחננות אלינו: תרחמו על ילדינו! אתם יכולים לקרב אותם! אתם יכולים לומר להם "אחיי"! הרי הם באמת אחינו, אחינו ממש!

עם "אחיי" אחד ניתן לקרב היום אלפי אלפים של בנים. בנים, שרק הגלות החשוכה הפכה אותם למה שהם!

"אל תראוני שאני שחרחורת"! (שיר השירים ועי' במדרשי חז"ל שם) יהודים הם טובים! הם קדושים! הם יקרים! יש להם נשמות קדושות! מה לעשות שצד חשכת הגלות שיבש אותנו!

הדור שלנו ראה יותר מ-6 מליון יהודים ... היום אנו יודעים כמה אפשר היה להציל. הרבה ספרים נכתבו על מה ניתן היה לעשות במלחמת העולם השנייה, כמה יהודים ניתן היה להציל. אתם יודעים כמה ספרים יש?

כל אחד יודע שיכולנו להציל מאות אלפי יהודים עם קצת איכפתיות וכסף.

ובכל זאת, היהודים האלה הם בגן עדן!

וגם יותר ממיליון ילדים ... יותר ממיליון ילדים, שנישרפו בכל מיני מיתות משונות! מי שראה לא צריך הסברים ..

הגמרא (עבודה זרה ג:) אומרת: שלוש שעות רביעיות ביום הקב"ה יושב ולומד תורה עם תינוקות שמתו בילדותם.

יותר מ-6 מיליון יהודים אלה הם היום ב"מתיבתא דרקיעא"!

הם יושבי במנוחה נכונה בישיבה עליונה!

אבל יש מיליון יהודים שבכל יום מתרחקים יותר יותר!  

נישואי תערובת - רחמנא ליצלן - מי שמע כזאת?!

"קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה" (בראשית פרק ד') - הנשמות האלה צועקות אלינו.

מדוע כתוב: "דמי אחיך"? - דמו ודם זרעו (עפ"י רש"י שם). לא רק הם אלא גם בניהם ובני בניהם - עד סוף כל הדורות! כל נשמה יהודית שמצליחים להחזיר, היא עולם מלא.

כיצד נוכל לישב במנוחת הנפש ליד שולחן שבת או שולחן חג ולהסתפק שברוך ה', הילדים שלנו הולכים בדרך התורה ויראת ה', כאשר אחים שלנו, שעמדנו איתם בהר סיני ואמרנו "כאיש אחד בלב אחד" (מכילתא): "נעשה ונשמע" (שמות פרק כ"ד).

ה"נעשה ונשמע" (שם) מטילה אחריות. תמיד ישראל ערבים זה לזה!

מבקשים מכל יהודי לקחת על עצמו שעה אחת בשבוע ללמוד עם יהודי תורה.

האם אפשר לסרב לבקשה כזאת? לתת לקב"ה שעה אחת בשבוע?

אדם יכול להגיד: "איני יכול, איני מכיר את השפה ..."

ה"חפץ חיים" לימד אותנו דבר בנוגע לכך, כשהוא הלך לפגוש את ראש ממשלת פולין. כאשר ביקשו לתרגם את דבריו של ה"חפץ חיים", ראש הממשלה הפולני אמר: "לא צריך תרגום! את שפת הלב כולם מבינים!"

כל יהודי שאומר: "אחיי!" - "אחי  היקר אני אוהב אותך! הלֹא אחים אנחנו!", זה יכול לשבור את כל החומות! כל הקליפות, המכסות את היהודי - ממאכלות אסורות ומדברים אחרים - כולן תשתברנה!

ואולי איני ראוי לומר זאת, אבל האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" הקדוש, שאל פעם יהודי אחד: ""במה אתה עוסק לפרנסתך"? הוא ענה שהוא מגיד שיעור בישיבה של בעלי תשובה "אבל אני בעצמי אינני בעל תשובה"! שאל הרבי: "ולמה לא, באמת"? אולי בזכותם, גם אנחנו נזכה להיות בעלי תשובה! אולי גם ליבותינו יפתחו ויתקרבו זה לזה.

וה' יראה איך יהודי מרגיש בצערו של הזולת - "כאיש אחד בלב אחד" - אם יש רק לב אחד שמצטער, ה' בחסדו יתברך ירחם עלינו, הוא יודע על חשכת הגלות שאנו חיים בה! רבותי! אנו חושבים על הישראלים ... האברכים היום ממש בוכים אם הם מוכרחים לנסוע בתחתית במנהטן ... כמה ניסיונות אורבים לו - ליהודי! ואלה הם יהודים שגדלו בבית יהודי, עד כמה אנחנו צריכים להחזיק את עצמנו - ממש בכח ברזל! - ב"עיקבתא דמשיחא", כדי לא ליפול. ומה נאמר על אלו שמנותקים משורשיהם!

או אז אנו רואים פלאי פלאים! הם חוזרים. הם הופכים להיות שומרי תורה ומצוות. הם מקימים בתים יהודיים בקדושה ובטהרה.

יכולה להיות לנו הזכות עם עבודה שכזאת למחות את דימעותיו של ריבנו של עולם! ריבונו של עולם: אל תבכה! "מנעי קולך מבכי"! אנחנו איתך איננו יכולים להתעלם מצערך! איננו יכולים לראות בצערם של יהודים! ובוודאי, כאשר ריבונו של עולם בחסדו יתברך יראה את ה"ואהבת לרעך כמוך", אז גם "אני ה'" - השותף השלישי - איתכם! וה' יראה כיצד אלפי יהודים מתאספים יחדיו לנסות בכל כוחותיהם לקרב את ישראל לאבינו שבשמיים, לפתוח את ליבם, וה' ירחם עלינו. והוא יוציא "יקר מזולל": "יקר" - את בניו, "מזולל" - של הגלות. ובזכות זה ה' יביא גאולה שלימה בקרוב.

ובזכות זאת, רבותי! עתה הוא עת רצון, הבא ונתפלל שכל חולי ישראל יהיה להם רפואה וישועה. אתם יודעים, כל אחד יש לו שמות חולים להזכירם בתפילה ב"רופא חולים", יש רשימות שלימות, רשימות ארוכות של חולים, שצריכים רפואות! יהודים, שצריכים זיווג - יש אלפים של יהודים שצריכים זיווג, שצריכים פרנסה ... עתה הוא עת רצון! כל שערי הרחמים פתוחים עתה רפואות וישועות בביאת גואל צדק, במהרה בימנו אמן!

 

[1] על-פי מה ששמענו, מפי כבוד המחנך, הדרשן הנפלא, פה מפיק מרגילות - הרה"ג רבי שמואל דישון שליט"א.