יום שישי, 20 במאי 2022

דברי התעוררות וחיזוק לקראת חג השבועות

"דברים היוצאים מן הלב - נכנסים אל הלב"[1]

יש משנה (במסכת סנהדרין מו.) - משנה שאינה מדברת על עניינים שמחים. שם בפרק "נגמר הדין", אנו לומדים רשימה ארוכה של נהרגים, נִסקלים, נחנקים ונשרפים ... יהודים, שלדאבוננו סטו מדרך התורה והמצוות. ואולי יש ביניהם כאלה, שאף התחייבו ב-4 מיתות בית דין. ואז בית דין של 23 צדיקים וטהורים, שרצו לקיים רצון ה' ולגזור על אותו יהודי גזר דין מוות. ועתה הם מוציאים אותו להורג על-פי דין התורה.

אֹמנם, עמוק בתוך העונש ישנו תיקון לנשמתו. יהושע אומר לעכן: "למה עכרתנו? יעכרך ה' היום הזה" (יהושע פרק ז'). ודורשים חז"ל במשנה (שם מג:):"היום הזה אתה עכור ואי אתה עכור לעולם הבא". היינו, ביום הזה בלבד אתה עכור, אֹמנם אחרי שתטהר על-ידי מיתת בית דין - תהיה צדיק.

וכשאנו מקיימים בו את רצון הבורא יתברך, "אמר רבי מאיר: בשעה שאדם מצטער [שפורענות באה עליו בעוונו (רש"י שם)] שכינה מה לשון אומרת? [באיזו לשון היא קובלת ומתנודדת עליו? (רש"י שם)]" (שם) אז אותו בורא עולם שציוה לקיים 4 מיתות בית דין, כאשר אנו שולחים אחד מבניו למיתה, "אמר רבי מאיר: ... שכינה מה לשון אומרת? קלני מרֹאשי, קלני מזרועי!" (שם) רש"י מסביר: "כמו שהאדם שיגע ועייף אומר: ראשי כבד עלי, וזרועי כבד עלי" (כלומר, כואב). ממשיכה המשנה (שם) ואומרת: "אם כן המקום מצטער על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים".

מה זה אומר, כאשר הקב"ה אומר, שכואבת לו היד, כואב לו הראש? ההסבר של הרעיון הוא הסבר נפלא מאוד (עיין "נפש החיים" ש"ב, פי"א)!

הגמרא (ברכות ו.) שואלת: "מניין שהקב"ה מניח תפילין? שנאמר (ישעיהו פרק ס"ב): 'נשבע ה' בימינו ובזרוע עוזו' ... 'ובזרוע עוזו' - אלו תפילין". ומה כתוב בתפילין של ריבונו של עולם? "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א' פרק י"ז)! עכשיו כשאנו רוצים למחוק אות אחת מתפילין של ריבונו של עולם, הגם שזה לטובתו ואז ריבונו של עולם מצטער נורא. הנוכל לתאר לעצמנו, רבותיי, את צערו של הקב"ה, כאשר עשרות, מאות, אלפים של אותיות הכתובים בתפילין שלו - האותיות של "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" (דברי הימים א' פרק י"ז) - אינם מתנהגים כראוי?

הנוכל לדמיין את הדמעות שהקב"ה בוכה? מניין שהקב"ה בוכה? - שנאמר: "במסתרים תבכה נפשי" (ירמיהו פרק י"ג) (עפ"י חגיגה ה.) וריבונו של עולם ...

מורי ורבותי! נצעק לריבונו של עולם: "ריבונו של עולם! אנו שומעים את הבכי שלך, אנו מרגישים את הצער של "קלני מרֹאשי, קלני מזרועי"!.

אֹמנם, הקב"ה הוריד נשמה קדושות לעולם שמרגישות את צער השכינה כשאנו רואים כיצד "תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות" (איכה פרק ד') - נשמות יהודיות יקרות!

הבעל שם טוב אמר: "הלוואי שנאהב את הצדיק הגדול ביותר כפי שריבונו של עולם אוהב את ההיפך הגדול ביותר"! הם כולם בניו של ריבונו של עולם!

"קלני מרֹאשי, קלני מזרועי", הקב"ה בוכה יומם ולילה! בגלל צד חשכת הגלות שכלל ישראל שרויים בה, ישנן כל-כך הרבה נשמות יהודיות שלצערנו נמחקות מתפילין של הקב"ה. האם נניח לריבונו של עולם לבכות? להמשיך לומר: "קלני מרֹאשי, קלני מזרועי"? כאשר כל אחד מאיתנו יש לו כֹח לקרב לפחות יהודי אחד לדרך התורה והמצוות? ומדוע זה כך?

להוציא "יקר מזולל" (על-פי ירמיהו פרק ט"ו) - דבר נורא כתוב על זה: "כל המלמד בן עם הארץ תורה אפילו הקב"ה גוזר גזרה - הוא מבטלה" (ילקוט שמעוני ירמיהו רמז רצ"ג). המהרש"א (בבא מציעא פה.) מסביר מדוע: מכיון שהלומד עם בן עם הארץ תורה - גורם שינוי הטבע ממש! וממילא מי שגורם שינוי הטבע, יש לו כֹח לבטל גזירות.

ראינו כיצד נגזרו, חלילה, גזירות רעות על ... אך בכֹח התשובה של היהודים - להוציא "יקר מזולל, כפי תהיה" (על-פי ירמיהו פרק ט"ו) - ביטלו את הגזירה. ובעזרת ה' ובחסדו יתברך כולנו ניקח חלק בעבודה הקדושה הזאת - להרגיש את כאבו של ריבונו של עולם! ועל-ידי העבודה הזאת יתבטלו כל הגזירות הרעות שיש על עם ישראל!

קרבים אנו לחג השבועות - יום הדין על התורה

וכתוב : "ויאמר ה' אל משה רד העד בעם פן יהרסון אל ה' לראות ונפל ממנו רב" (שמות פרק י"ט). בפשטות הכוונה - "ונפל ממנו רב" (שם), מי יודע כמה ממנו?

אומרת המכילתא: זה אפילו אחד! אם אפילו יהודי אחד היה נעדר בקבלת התורה, התורה הקדושה לא הייתה ניתנת!

בחג השבועות שעבר רבותיי, כמה יהודים לא היו בבית הכנסת???

אנחנו ברוך ה', ישבנו בנחת והתעלינו בקדושה - כל אחד לפי מדרגתו הרוחנית.

אך האם הזלנו דמעות על מאות אלפי בניו של ריבונו של עולם - כל אותם "ונפל ממנו רב"? (שמות שם) הרי המכילתא אומרת: שאפילו אחד מעקב את כל התורה כולה! אפילו אחד חשוב עלי כמעשה בראשית!

הבה ונעשה חשבון נפש!

אנו שרויים בשמחה, והקב"ה יעזור שהשמחה תעלה מעלה מעלה, אך האֹמנם אנו מרגישים בכאב?

יש ביננו כאלה, שעוסקים בחינוך ... נשאל את העוסקים בחינוך, שצריכים לשבת עם אב, שבנו סטה קצת - לא עלינו! - מהדרך, במחנה שלנו. הראיתם פעם את הדמעות של האב, שלא נותן שינה לעיניו יומם ולילה בראותו את בנו מתרחק מדרך הישר? ומי יודע אולי הוא כבר התרחק לגמרי ומשוטט ב... בשבת ... או בנות יהודיות ... הישבתם פעם עם אב כאוב - קשה לחזור על דבריו! - האב שצועק: "טוב מותי מחיי! איני יכול לשאת זאת! 'איך אעלה אל אבי והנער איננו איתי' (בראשית פרק מ"ד)"?

"איך אראה בצערו של אבא?" וזה רק בשר ודם!

הקב"ה בוכה על כל ילד שלו שלא יושב באוהלה של תורה!

ואנו יכולים לראות בחוש איך באים יהודים שאיכפת להם, זה כואב להם, והם צועקים ליהודים ומכריזים שהקב"ה אוהב אתכם ואתם אוהבים אותו. אנו רואים את המהפכה שהיהודים הללו מחוללים בעולם - ממש מהפכה! - של מאות אלפי יהודים! הדברים שאנו רואים היום הם פלאי פלאים - שינוי הטבע!

מה מבקשים יהודים יקרים?

יעקב אבינו בא לחרן. הוא פגש שם רועי צאן. והוא שאל אותם: מה אתם עושים כאן באמצע היום?

תארו לכם איש זקן שבא לחבורה של  בוקרים ומנסה לשאול אותם מה הם עושים שם באמצע היום. אתם מתארים לכם מה הם יענו לו?

אך לפתע הרועים עונים ליעקב אבינו בכזאת חביבות ...

למה הם ענו לו כך?

יעקב אבינו בא אליהם ואמר להם רק דבר אחד: "אחיי מאין אתם?" (בראשית פרק כ"ט).

יעקב אבינו, אומרת הגמרא (חולין צא.), יום לפני כן עמד במדרגה רוחנית כזאת, שמלאכי השרת קינאו בו ורצו להורגו. ועתה בהגיעו לחרן הוא פונה אל הרועים ואומר להם: אחיי, מה מעשיכם?

הוא עורר בהם את "אחיי"!

היהודים האלה הם אחינו ממש!

ואם הרועים האלה, הגזלנים, עונים ליעקב בכזאת חביבות, בגלל שהוא אמר להם: "אחיי", וכי היה הוא אחיהם?

אבל היהודים שאנו מדברים עליהם - כן, אפילו אלה מ"מפלגות השמאל" - עמדו איתנו בהר סיני, כל אחד מהם!

יש להם אבות קדושים!

והאבות הקדושים אין להם מנוחה בגן עדן! יהודי אין לו מנוחה בעולם הבא, אם בנו לא מתנהג כראוי בעולם הזה!

והנשמות של האבות ניצבות כאן עכשיו והן מתחננות אלינו: תרחמו על ילדינו! אתם יכולים לקרב אותם! אתם יכולים לומר להם "אחיי"! הרי הם באמת אחינו, אחינו ממש!

עם "אחיי" אחד ניתן לקרב היום אלפי אלפים של בנים. בנים, שרק הגלות החשוכה הפכה אותם למה שהם!

"אל תראוני שאני שחרחורת"! (שיר השירים ועי' במדרשי חז"ל שם) יהודים הם טובים! הם קדושים! הם יקרים! יש להם נשמות קדושות! מה לעשות שצד חשכת הגלות שיבש אותנו!

הדור שלנו ראה יותר מ-6 מליון יהודים ... היום אנו יודעים כמה אפשר היה להציל. הרבה ספרים נכתבו על מה ניתן היה לעשות במלחמת העולם השנייה, כמה יהודים ניתן היה להציל. אתם יודעים כמה ספרים יש?

כל אחד יודע שיכולנו להציל מאות אלפי יהודים עם קצת איכפתיות וכסף.

ובכל זאת, היהודים האלה הם בגן עדן!

וגם יותר ממיליון ילדים ... יותר ממיליון ילדים, שנישרפו בכל מיני מיתות משונות! מי שראה לא צריך הסברים ..

הגמרא (עבודה זרה ג:) אומרת: שלוש שעות רביעיות ביום הקב"ה יושב ולומד תורה עם תינוקות שמתו בילדותם.

יותר מ-6 מיליון יהודים אלה הם היום ב"מתיבתא דרקיעא"!

הם יושבי במנוחה נכונה בישיבה עליונה!

אבל יש מיליון יהודים שבכל יום מתרחקים יותר יותר!  

נישואי תערובת - רחמנא ליצלן - מי שמע כזאת?!

"קול דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה" (בראשית פרק ד') - הנשמות האלה צועקות אלינו.

מדוע כתוב: "דמי אחיך"? - דמו ודם זרעו (עפ"י רש"י שם). לא רק הם אלא גם בניהם ובני בניהם - עד סוף כל הדורות! כל נשמה יהודית שמצליחים להחזיר, היא עולם מלא.

כיצד נוכל לישב במנוחת הנפש ליד שולחן שבת או שולחן חג ולהסתפק שברוך ה', הילדים שלנו הולכים בדרך התורה ויראת ה', כאשר אחים שלנו, שעמדנו איתם בהר סיני ואמרנו "כאיש אחד בלב אחד" (מכילתא): "נעשה ונשמע" (שמות פרק כ"ד).

ה"נעשה ונשמע" (שם) מטילה אחריות. תמיד ישראל ערבים זה לזה!

מבקשים מכל יהודי לקחת על עצמו שעה אחת בשבוע ללמוד עם יהודי תורה.

האם אפשר לסרב לבקשה כזאת? לתת לקב"ה שעה אחת בשבוע?

אדם יכול להגיד: "איני יכול, איני מכיר את השפה ..."

ה"חפץ חיים" לימד אותנו דבר בנוגע לכך, כשהוא הלך לפגוש את ראש ממשלת פולין. כאשר ביקשו לתרגם את דבריו של ה"חפץ חיים", ראש הממשלה הפולני אמר: "לא צריך תרגום! את שפת הלב כולם מבינים!"

כל יהודי שאומר: "אחיי!" - "אחי  היקר אני אוהב אותך! הלֹא אחים אנחנו!", זה יכול לשבור את כל החומות! כל הקליפות, המכסות את היהודי - ממאכלות אסורות ומדברים אחרים - כולן תשתברנה!

ואולי איני ראוי לומר זאת, אבל האדמו"ר מגור בעל ה"בית ישראל" הקדוש, שאל פעם יהודי אחד: ""במה אתה עוסק לפרנסתך"? הוא ענה שהוא מגיד שיעור בישיבה של בעלי תשובה "אבל אני בעצמי אינני בעל תשובה"! שאל הרבי: "ולמה לא, באמת"? אולי בזכותם, גם אנחנו נזכה להיות בעלי תשובה! אולי גם ליבותינו יפתחו ויתקרבו זה לזה.

וה' יראה איך יהודי מרגיש בצערו של הזולת - "כאיש אחד בלב אחד" - אם יש רק לב אחד שמצטער, ה' בחסדו יתברך ירחם עלינו, הוא יודע על חשכת הגלות שאנו חיים בה! רבותי! אנו חושבים על הישראלים ... האברכים היום ממש בוכים אם הם מוכרחים לנסוע בתחתית במנהטן ... כמה ניסיונות אורבים לו - ליהודי! ואלה הם יהודים שגדלו בבית יהודי, עד כמה אנחנו צריכים להחזיק את עצמנו - ממש בכח ברזל! - ב"עיקבתא דמשיחא", כדי לא ליפול. ומה נאמר על אלו שמנותקים משורשיהם!

או אז אנו רואים פלאי פלאים! הם חוזרים. הם הופכים להיות שומרי תורה ומצוות. הם מקימים בתים יהודיים בקדושה ובטהרה.

יכולה להיות לנו הזכות עם עבודה שכזאת למחות את דימעותיו של ריבנו של עולם! ריבונו של עולם: אל תבכה! "מנעי קולך מבכי"! אנחנו איתך איננו יכולים להתעלם מצערך! איננו יכולים לראות בצערם של יהודים! ובוודאי, כאשר ריבונו של עולם בחסדו יתברך יראה את ה"ואהבת לרעך כמוך", אז גם "אני ה'" - השותף השלישי - איתכם! וה' יראה כיצד אלפי יהודים מתאספים יחדיו לנסות בכל כוחותיהם לקרב את ישראל לאבינו שבשמיים, לפתוח את ליבם, וה' ירחם עלינו. והוא יוציא "יקר מזולל": "יקר" - את בניו, "מזולל" - של הגלות. ובזכות זה ה' יביא גאולה שלימה בקרוב.

ובזכות זאת, רבותי! עתה הוא עת רצון, הבא ונתפלל שכל חולי ישראל יהיה להם רפואה וישועה. אתם יודעים, כל אחד יש לו שמות חולים להזכירם בתפילה ב"רופא חולים", יש רשימות שלימות, רשימות ארוכות של חולים, שצריכים רפואות! יהודים, שצריכים זיווג - יש אלפים של יהודים שצריכים זיווג, שצריכים פרנסה ... עתה הוא עת רצון! כל שערי הרחמים פתוחים עתה רפואות וישועות בביאת גואל צדק, במהרה בימנו אמן!

 

[1] על-פי מה ששמענו, מפי כבוד המחנך, הדרשן הנפלא, פה מפיק מרגילות - הרה"ג רבי שמואל דישון שליט"א.

יום שישי, 18 במרץ 2022

8 טעמים בעניין הקשר שבין ''שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום'' לבין ''קמחא דפסחא''

 הקשר בין ''שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם לפסח 30 יום'' לבין ''קמחא דפסחא''

1. קמחא דפסח - מנהג ישראל דין הוא לדאוג לנזקקים לכל צורכי החג כולו, וזאת הלכה ראשונה שיש ללמדה לרבים.
ומתחילים בפורים - 30 יום קודם חג הפסח.

2. בספה"ק זע"ם ז'נות ע'בודה זרה מ'מון - 2000 שנה ראשונות לעולם גבר היצה"ר בעניין הז'נות, 2000 שנה אמצעיות גבר היצה"ר בעניין ע'בודה זרה, ו-2000 שנה שאנו בתוכם הניסיון שמנסה להכשיל אותנו בו היצה"ר הוא מ'מון.
אז הנותן קמחא דפסחא משבר את יצה"ר של המ'מון - הע'בודה זרה של זמנינו.

3. לפני שאדם יוצא מן העיר לדרך בתוך 30 יום קודם הפסח, חייב לתת כבר קודם את הקמחא דפסחא.

4. עוד כתבו שהרבנים לא רק ידבר על כך אלא ידאגו בפועל לנזקקים שיקבלו.

5. כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה ובשעת העסק בתורת הקורבנות הקב"ה מכפר עוונותיהם (אומנם זה רק כאילו, אך בכל זאת) יכול לחשוב האדם שדי בזה שיעסוק בהלכה זאת, אך לא כך אלא בפועל יתמוך בנזקקים לפני חג הפסח.

6. גם הרבנים שדורשים זאת חייבים לתת להיות נאה דורש נאה מקיים וזאת למרות שהם פטורים ממס שלא צריכים שמירה.

7. אפשר לתת כמה שבועות קודם החג ולא ממש סמוך ולא לחשוש שמא הנזקקים יאכלו את האוכל או ישתמשו בכסף לקניית אוכל לאוכלו קודם החג.

8. ציבור שיש לו כסף לשכור רב לדרוש להם בהלכות הפסח או לתת לנזקקים לחג הפסח, המנהג שמקדימין לתת לעניים כי את ההלכות יוכלו למצוא עד חג הפסח מי שילמדם או שילמדו מספרים וילמדו זה מזה

יום שישי, 25 בפברואר 2022

חודש טוב "משנכנס אדר מרבין בשמחה"

שמחת ישראל

מרן הגה"צ החסיד וכו' רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצוקללה"ה פירסם בלוח "ארץ הצבי", שיצא לאור ביפו, שלושה מחזורים של פתגמים לחודשי השנה - בשנים ה'תרע"א, ה'תרע"ב וה'תרע"ד. פתגמים אלו לשונם קצרה ותמציתית, וסגנונם שירי. המחזור הראשון (ה'תרע"א), אף בנוי במתכונת של אקרוסטיכון, שבו רמוז שם החודש בראשי משפטי הפתגם. לדוגמא, על חודש אד"ר כתב:

               אות ומופת לנו ימי הפורים,

               דברי המגילה לעד שמורים,

               רחמי ד' יסוככונו ככנפי נשרים.

פתגמי חודש אדר בשנת ה'תרע"ב וה'תרע"ד זהים, וכך כתב:

"לא רק איש בכוסו יוכר, כי-אם הגוי כולו".

וביאר הרה"ג עוזי קלכהיים זצ"ל (באר "מגד ירחים" שם; עמ' סח - סט), כי יסודה של מימרה זו בדברי חז"ל: "בשלושה דברים אדם ניכר - בכוסו ובכיסו ובכעסו" (עירובין סה:). אלא שהוסיף מרן הראי"ה, שגם כלל-ישראל ניכר בכוסו. אינה דומה שמחת ישראל לשמחת העמים, "אל תשמח ישראל אל גיל כעמים" (הושע ט', א'). השוני בשמחה זו, מתואר בקצרה בדברי רבא (מגילה יב:): "שישראל אוכלין ושותין, מתחילין בדברי תורה ובדברי תשבחות, אבל עובדי-כוכבים שואכלין ושותין, אין מתחילין אלא בדברי תיפלות ... הללו אומרים: מדיות נאות, והללו אומרים: פרסיות נאות".

בסיסה של שמחת ישראל - הוא הצד הרוחני, "מתחילים בדברי תורה". ואילו אצל הגויים, דברי תיפלות וריקנות. ובמטבע ההלכה קבע הרמב"ם (הל' יו"ט פ"ו, ה"כ): "כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל, לא ימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש, ויאמר: שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה - שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה, אלא הוללות וסכלות; ולא ניצטוינו על ההוללות והסכלות, אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל, שנאמר (דברים כ"ח, מ"ז): 'תחת אשר לא עבדת את ד' א-לוהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל'. הא למדת שהעבודה בשמחה, ואי-אפשר לעבוד את ד' - לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות".

מהותה של שמחת ישראל אינה שכרות והוללות, התפרקות מערכים ושכחת העצמיות - אדרבא, שמחה זו מביאה להתעלות רוחנית ולעבודת ד'. כאן טמון השוני התהומי בין חגי ישראל ובין חינגאות הגויים, שגם בכוסו יוכר העם כולו, ולא הפרט בלבד.

***

המגיד מישרים לבית יוסף אמר שסוד התענית אסתר להכניע כח היצה"ר מלהשטין ולהורות כשישראל שמחים ושותים בימים אלו אינו ח"ו להשלים תאוות היצר הרע, אלא לעבודת קונינו, שהרי הם מקדימים להתענות קודם לכן

יש עניין לטבול קודם פורים וקריאת המגילה וללבוש בגדי שבת לקבל הארת יסוד אבא היוצא מלפני המלך ובטבילה יאמר "לחייו כערוגת הבושם מגדלות מרקחים שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר".

כמו כן, יש עניין להשתדל בפורים לקום לתפילה בנץ החמה יותר מבשאר ימות השנה. שזרש אמרה להמן שילך קודם הנץ לומר למלך לתלות את מרדכי על העץ קודם קיאת שמע בנץ ויענו ה' אך "ונהפוך הוא" שדווקא גידלו המלך

דיני בית הכנסת שנויין דוקא במסכת מגילה שאז תיקנו אנשי כנה"ג סדר התפילה וערא תיקן סדר קריאת התורה וממלא אז התחילו להתאסף בביה"כ וביהמ"ד ועוד שבנס פורים החלה להימשך קדושת המקדש למקומות הגלות ולמקדש מעט, שהמגילה רומזת כביכול על ביטול תורה של מרדכי שעבר על דת להתענות בפסח, ובסופה נאמר "ורצוי לרוב אחיו" - "ולא כל אחיו, מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין.

 מה שאלתך וינתן לך עד חצי המלכות ותע"ש = בגימטרייה גאולת פורים. לכן במשתה היין נבקש מלכות שמיים בית דוד ובית מקדש.

אסתר - בחינת המלכות של כלל ישראל - נגעה בראש השרביט. שרביט הזהב עם הכולל בגימט' ישראל.

מק"ץ היות לה כדת הנשים. ק"ץ שנים זכו להקדים היציאה ממצריים מכח הנשים שהיו שומרות על דת והיו צדקניות.

הפרה שלא רצתה לעבוד בשבת היא גילגול ושתי. הפרסי שנתגייר וקנה אותה הוא אחשורוש.

ושתי המלכה גימטרייה אחשורוש גימטרייה זוהמת הנחש ראשי תיבות לדעת על מה ז"ה ששלחה אסתר. המן מן התורה המן העץ שבסעודה עורר המן הוא הנחש חטא עץ הדעת גפן (יין) היה וזוהמת הנחש.

יחזקאל בגימט' יוסף. באו ליחזקאל בטענה שהברית אינה קיימת עוד והוא אמר קיימת ולא בת הפרה "בחימה שפוכה אמלוך עליכם" בחינת "כופין אותו עד שיאמר רוצה אני". וזה הניסיון במשתה אחשורוש והתשועה ע"י מרדכי ואסתר.

"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין" ע' בגימטרייה יי"ן = "סו"ד ה' ליראיו" - "גל נעו"ל (= יוסף) מעיין חתום".

"זכרהו על היין" בשבת ופורים. מלשון זיכרון התקשרות לעניין בשורשו לבחינת הזכר (גימט' ברכה). כוס יין גימט' יוסף. כל כוס נכנס לפנימיות הענין. יו"ד יו"ד נו"ן גימט' עולם. אדם עולם קטן בכוחו להוציא סו"ד מעולם ליצור עולמות חדשים.

אף על פי ש'מגילה' בגימט' אין הוי"ה עם הכולל. פורים גימט' יש הוי"ה.

בכיפורים אצל כהן גדול נאמר "ואל יבוא בכל עת הקודש" ואילו בפורים "ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדת" שאפשר להיכנס אל קודש הקודשים גם אם אינו ראוי מחמת סגולת וקדושת היום וכל יהודי הוא ככהן גדול.

הפורים של פלוני לא כהפורים שאלמוני, תלוי בפנימיות ליבו עד כמה שזוכה להתבונן ולבוא לאהבת ה' מכח הנס. שאותה אהבה תנאי היא לקבל התור בפורים כבימים ההם כך בזמן הזה. אשר"י ר"ת א'והבי י'י ש'נאו ר'ע הוא עמלק

עמל"ק ראשי תיבות ע'ל' מ'נת ל'קבל ו"יוסף הוא המשביר" שמשפיע מכניעו.

נתינת מתנות לאביונים למי שתאב לכל דבר ומילוי החשק ורצון, והם שני סוגים שיש בעלי תורה ובעלי מצוות, ואוהב תורה לא ישבע וכן אוהב מצוות לא ישבע מצוות, ומילוי החשק הזה נראה מתנה אחת, ומשלוח מנות הוא כבוד שה' יתברך חולק לאדם, ומתנות לאביונים הוא עושר, והתלמיד חכם מתעשר בפורים במתנת דעת של חידושי תורה שבעל-פה, ובעלי מצוות במעשים טובים.

המן ומרדכי, עמלק וישראל שניהם נקראו ראשית והם במלחמת ראש בראש
ראש (עם הכולל) גימטרייה ארור המן = ברוך מרדכי. אלא שהמן גימטרייה מ"ט אמה 1 פחות מ-50 אמה בקדושה של מרדכי ניצוץ נשמת משה. "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב". נאמר על הנחש, "כי משורש נחש יצא צפע", צפע בגימט' עמלק.  המן מן התורה - המן העץ שפיתה הנחש לאכול. יעקב בחינת הגוף, ישראל - לי ראש - הנשמה. הנשמה והגוף עם הכולל גימט' ראש. צריך להיזהר מפגיעה בעקב, כף ירכו גימטרייה פורים. המן גילגול עשיו ומרדכי גילגול יעקב ואנו ישראל נקראים על שמו ישורון "בני יעקב ויוסף סלע". משה יוסף גימט' ראש שנתאחדו במרדכי "בשמים ראש מר דרור" מירא דכיא. גם זה לך בן גימטרייה יוסף. ביוסף כלול בנימין "יוסף ה' לי בן אחר" וכל בניו של בנימין נקראו על שם יוסף. ומרדכי משבט בנימין. וכל הראשים (יוסף משה מרדכי) שייכים למידת היסוד היא הראש. מרדכי גימט' רחל לאה. איש יהודי גימט' משה (מלאה) עם הכולל, איש ימיני גימט' מיהושע (מרחל). אז כששותים יין מגלים את הסוד שבראש לא מאבדים אותו. חסידים אומרים שפורים מן הסתם יהיה שמח יהי רצון שיהיה גם כשר לכן פורים כשר ושמח. פסח מן הסתם יהיה כשר יהי רצון שיהיה גם שמח בלי כעס לכן פסח שמח וכשר. מקדימים את הצריך חיזוק. ההפרש בין ישראל ליעקב שט"ן (נ' ש'ערי ט'ומאה). שטים (רוח שטות). שנזכה ליקר ונינצל מן טומאת הקרי. "ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר". יקר - תפילין (שבראש ...).

משה הוא משי"ח ר"ת מ'שיח י'גלה ש'ער ח'מישים ולכן לעתיד לבוא כל המועדים שזכר ליצ"מ שהיו שם 49 שערים "יתבטלו" אך פורים כמו הפרה שער התעלומה 50 שתיקנה חטא העגל שהחזיר את המוות לעולם וירד משה משער ל"ך (50)

לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלין חוץ מתודה וכך נאמר גם על הפורים ויום הכיפורים שלא יבטלו כשאר המועדים. לעתיד לבוא יהיו ניסים גדולים לעומת ניסי יציאת מצריים שהמועדים זכר לה. לעתיד לבוא כל הקורבנות בטלין חוץ מתודה וכך נאמר גם על הפורים ויום הכיפורים שלא יבטלו כשאר המועדים. לעתיד לבוא יהיו ניסים גדולים לעומת ניסי יציאת מצריים שהמועדים זכר לה. קרבן תודה - לעתיד יהיו הרבה סיבות חדשות ומרגשות להודות לה' עליהן - מדובר בדברים שבגינן בכינו ועליהן התבכיינו ... גם מה שהיה נראה רע יתברר כטוב ...

המן בן המדתא האגגי גימט' צרר כל היהודים גימט' עץ גבוה חמשים אמה גימט' כתר וכן הקיום הנצח שנקרא אחרית (עם הכולל) גימט' כתר לעומת זאת כי האיש מרדכי גימט' (ו)שמו מרדכי גימט' כתר ומצות מגילה מספרה עה"כ כתר. המן רצה יק"ר למטה מאחשורוש ויק"ר מלמעלה מלכו של עולם. יק"ר + יק"ר = כת"ר. אך "ונהפוך הוא". וזכה לזה מרדכי שניצח במלחמת הראש בראש ... וזכה לכתר. יקר = קרי = שי. בחלוקה כזאת - ש' איש לחוד, י' בני המן. בני המן גימט' חנק, שי'ן במילוי גימט' סיף חרב. ש"י עולמות מתחלקים לש' עולמות סור מרע וי' עולמות עשה טוב, והם כנגד ש'מאל י'מין. וכנגד זה מיתות בי"ד. אדם הראשון גימט' אהרן ומשה גימט' המן וזרש (עזאז"ל ר"ת ז'ה ל'עומת 'ה ע'שה א'-לוהים איחוד לעומת פירוד). המן זרש גימט' אש-אש החיבור של דעת רע. "הוא אהרן ומשה" גימט' כתר. "הוא משה ואהרן" גימט' "המן בן המדתא האגגי". השומרים גימט' משה אהרן. מניקות גימט' אמת = משה ואהרן. "וראך ושמח בלבו" עם הכולל גימט' כתר. אהרן הכהן גימט' פורים. פירוד גימט' יצר = אש, לכן המן זרש = אש-אש.